NİHAT KÜRKLÜ PÜİSİN 21 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI

NİHAT KÜRKLÜ PÜİSİN 21 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI

okan

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Kı­sa adı PÜ­İS olan Pet­rol Ürün­le­ri Sen­di­ka­sı­nın 21. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. PÜ­İS’in 21. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ni­hat Kürk­lü, PÜ­İS her ge­çen gün da­ha da güç­le­nen teş­ki­la­tıy­la geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi ye­ni dö­nem­de de akar­ya­kıt sek­tö­rü­nü ku­cak­la­ya­rak akar­ya­kıt sek­tö­rü­ne ve ül­ke­mi­ze hiz­met et­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, ge­nel ku­ru­lun baş­ta sen­di­ka­la­rı ol­mak üze­re sek­tör ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Ni­hat Kürk­lü, Pet­rol Ürün­le­ri Sen­di­ka­sı’nın 21. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­yan baş­ta TBMM Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­top ol­mak üze­re Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ve tüm ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür et­ti.

10265
Önceki Haber
10272
Sonraki Haber

Bu habere yorum yap...

Benzer Haberler

Haberlere abone ol

Çamlıyayla Haber'e abone olup, Çamlıyayla ile ilgili son dakika haberleri, hava durumu ve Mersin Geneli hakkındaki olaylardan anında haberdar olabilirsiniz.